Säännöt


Sukuseura Ol'okan Sugu ry:n säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Ol'okan Sugu ry, kotipaikka Joensuun kaupunki ja toimialue koko maa.

Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Sukuseuran tarkoituksena on:

 • harrastaa ja edistää karjalaisuutta sekä selvittää suvun vaiheita ja historiaa
 • vaalia suvun perinteitä ja esi-isien sekä muidenkin "tuonilmaisiin" menneiden suvun jäsenten muistoa 
 • ylläpitää yhteyttä sukuun kuuluvien henkilöiden välillä ja tutustuttaa heitä toisiinsa sekä lujittaa sukulaisuuden ja yhteenkuuluvuuden tuntoa seuran jäsenissä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura pyrkii:

 • järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia
 • keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon
 • harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitämään luetteloa suvun jäsenistä.
 • Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia.
 • Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3. JÄSENET

 • Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu isänsä tai äitinsä puolelta suvun kantaisästä, Prokopista, sekä heidän avio- tai avopuolisonsa.
 • Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun, jonka vuosikokous määrää.
 • seuran varsinaisen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
 • Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on syntyisin, tai jonka jompikumpi esivanhemmista on asunut luovutetun Salmin pitäjän Ala-, tai Ylä-Uuksun kylässä ennen vuotta 1945. Kannattajajäsenellä on seuran sääntöjen puitteissa muutoin samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä, paitsi ettei kannattajajäsentä voida valita seuran hallitukseen, eikä hänellä ole seuran vuosikokouksessa äänioikeutta.
 • Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus, joka myös pitää jäsenluetteloa.
 • Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä sukuseuran kokouksessa kutsua henkilö joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

4. JÄSENTEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 • Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa.
 • Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vuoden kuluttua eräpäivästä tai muuten jättänyt täyttämättä velvoitukset, joihin hän on sukuseuraan liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sukuseuraa.

5. JÄSENMAKSU

 • Varsinaisilta, sekä kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen ja ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
 • Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

6. HALLITUS

 • Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran starššoiksi (vanhin), sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä, sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kolme (3) yleisvarajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan myös seuran varastarššoiksi.
 • Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
 • Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

7. SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 • Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. TILINTARKASTAJAT

 • Seuralla on vuosikokouksen valitsemat yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja.
 • Tilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

9. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 • Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
 • Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen seuran vuosikokouksen pitämisajankohtaa.
 • Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 • Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

11. SEURAN KOKOUKSET

 • Seuran vuosikokous pidetään viimeistään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti - syyskuun aikana.
 • Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
 • Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
 • Seuran päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä,
 1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,
 2. äänten mennessä tasan, se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa ja
 3. sääntöjen muuttamista, seuran purkamista tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevissa asioissa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

12. VUOSIKOKOUS

 • Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään seuran tilinpäätökset, hallituksen vuosikertomukset ja tilintarkastajan lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta.
 6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, sekä muut jäsenet ja yleisvarajäsenet
 9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

 • Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmenneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.
 • Sukuseuran purkautuessa tai jos se lakkautetaan, seuran kokous määrää sen tavan, jolla varat käytetään sukuseuran toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen. Seuran arkisto on luovutettava Sukuseurojen Keskusliitolle, sen seuraajalle tai Suomen valtionarkistolle seuran kokouksen päätösten mukaisesti.

Hyväksytty seuran perustavassa kokouksessa Imatralla 5.10.2003

Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa Helsingissä 15.1.2004

Sääntömuutos (§ 3 ja 5) 12.8.2006 Karhulassa