Stadgar


Släktföreningen Ol'okan Sugu rf:s stadgar

1. NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Ol'okan Sugu rf, hemort Joensuu stad och verksamhetsområde hela landet.

Föreningen hänvisas till senare som släktföreningen eller föreningen.

2. ÄNDAMÅL OCH TYP AV VERKSAMHET

Släktföreningens ändamål är:

 • utöva och befrämja det karelska arvet och utreda släktens skeden och historia
 • vårda släkttraditioner och förfädernas samt andra släktens avlidna medlemmars minne 
 • upprätthålla kontakten mellan släktingar och bekanta dem med varandra samt förstärka släktskapet och samhörigheten mellan föreningens medlemmar.


För att förverkliga sina ändamål strävar föreningen till att:

 • anordna gemensamma möten, släktträffar, resor och andra liknande tillställningar med anknytning till föreningens verksamhet.
 • samla in och arkivera information om släkten och informera medlemmarna om detta.
 • utöva publiceringsverksamhet som befrämjar släktföreningens syften samt upprätthålla medlemsregister på släktens medlemmar.
 • som stöd för sin verksamhet kan föreningen ta emot testamenterad eller donerad egendom, grunda fonder samt med vederbörande tillstånd, anordna insamligar och lotterier.
 • föreningen kan äga, för verksamheten nödvändiga, fastigheter.

3. MEDLEMMAR

 • till ordinarie medlemmar kan godkännas alla 18 år fyllda personer, som härstammar på antingen faderns eller moderns sida från släktens stamfader Prokop, samt deras gemål eller sambor.
 • som släktföreningens ständiga medlemmar betraktas medlemmar som betalar medlemsavgiften, som årsmötet fastställer, på en gång.
 • en ordinarie medlems barn, under 18 år, kan ansluta sig till föreningen som ungdomsmedlemmar, vilka är befriade från medlemsavgifter och har ingen rösträtt på föreningens möten..
 • som understödsmedlem kan godkännas en 18 år fylld person, antingen född i eller vars förfäder på endera förälders sida har bott i det avträdda Salmi sockens Ala-, eller Ylä-Uuksu by före år 1945. En understödsmedlem har, inom föreningens stadgar, samma rättigheter och skyldigheter som en ordinarie medlem, förutom att  en understödmedlem kan inte väljas till föreningens styrelse, samt att hen inte har rösträtt på föreningens årsmöten.
 • släktföreningens styrelse godkänner medlemmarna, samt upprätthåller medlemsförteckning.
 • som hedersmedlem kan inviteras, enligt styrelsens förslag på släktföreningens möte, en person som särskilt utmärkt sig i föreningens verksamhet. Hedersmedlemmen är befriad från medlemsavgifter.

4. AVGÅNG OCH AVSÄTTNING AV MEDLEMMAR

 • Medlemmarna har rätt att avgå från släktföreningen genom att anmäla detta skriftligt till styrelsen eller ordföranden eller genom att anmäla sin avgång på föreningens möte.
 • Styrelsen 

5. MEDLEMSAVGIFT

 • x
 • x

6. STYRELSEN

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x

7. SLÄKTFÖRENINGENS NAMNTECKNARE

 • Släktföreningens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden, endera tillsammans med sekreteraren eller kassören.

8. REVISORER

 • x
 • x

9. RÄKENSKAPSÅR OCH REVISIONEN

 • x
 • x
 • x

10. KALLELSE TILL FÖRENINGENS MÖTEN

 • x

11. FÖRENINGENS MÖTEN

 • x
 • x
 • x
 • x
 1. x
 2. x
 3. x

12. ÅRSMÖTET

 • x
 1. x
 2. x
 3. x
 4. x
 5. x
 6. x
 7. x
 8. x
 9. x
 10. x
 • x

13. ÄNDRING AV STADGAR OCH UPPLÖSNING AV SLÄKTFÖRENINGEN

 • x
 • x

Godkänt på föreningens  Imatralla 5.10.2003

Vahvistettu Patent- ja registerstyrelsen Helsingfors 15.1.2004

Stadgeändring (§ 3 ja 5) 12.8.2006 i Karhula.