sv

Stadgar

Släktföreningen Ol'okan Sugu rf:s stadgar 

1. Namn och hemplats

Föreningens namn är Ol'okan Sugu rf, hemort är Joensuu stad och verksamhetsområde är hela landet.

Föreningen hänvisas till senare som släktförening eller föreningen. 

2. Ändamål och typ av verksamhet 

Släktföreningens ändamål är:

utöva och befrämja det karelska arvet och utreda släktens skeden och historia vårda släkttraditioner och förfädernas och andra liknande släktmedlemmars minne

upprätthålla kontakt mellan släktingar och göra dem bekanta med varandra samt

förstärka släktskap och samhörighet mellan föreningens medlemmar För att förverkliga sina ändamål strävar föreningen till att

anordna gemensamma möten, släktträffar, resor och andra liknande tillställningar med anknytning till föreningens verksamhet att samla och arkivera information om släktet och att tillkännage det till medlemmarna utöva publikationsverksamhet som befrämjar släktföreningens syfte

upprätthålla register på släktens medlemmar

för att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot testamenterad eller donerad egendom, grunda fonder samt med vederbörandes tillstånd anordna insamlingar och lotterier

föreningen kan äga fastigheter som är nödvändiga för verksamheten 

 3. Medlemmar

som ordinarie medlem kan godkännas alla 18 år fyllda personer, som härstammar från faderns eller moderns sida från släktens stamfader Prokop, samt deras gemål eller sambor

som släktföreningens ständiga medlemmar betraktas medlemmar som på en gång betalat medlemsavgiften som årsmötet fastställt

under 18 åriga barn till föreningens ordinarie medlemmar kan bli ungdomsmedlemmar i föreningen, dessa är fria från medlemsavgiften och har ingen rösträtt i föreningens möten

som understödande medlem kan godkännas en 18 år fylld person som är född eller som härstammar från föräldrar av vilka endera har bott i det avträdda Salmi socknens Ala- eller Ylä-Uuksu by före 1945.

Understödande medlemmar har inom föreningens regler samma rättigheter och förpliktelser som ordinarie medlemmar förutom att understödande medlemmar inte kan väljas till föreningens styrelse och att understödande medlemmar inte har rösträtt i föreningens årsmöten.

Släktföreningens medlemmar godkänner föreningens styrelse, vilken upprätthåller medlemsregister

Som hedersmedlem kan enligt styrelsens framställning inbjudas on person som är synnerligen välmeriterad i föreningens verksamhet. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgifter.

4. Utträde eller uteslutning ur föreningen

Föreningens medlem har rätt att utträda ur släktföreningen genom att skriftligt meddela detta till styrelsen eller till dess ordförande eller genom att meddela om utträdandet i föreningens möte.

Styrelsen kan utesluta en medlem från föreningen om medlemmen inte har betalat sin medlemsavgift inom ett år från förfallodagen eller annars inte fullgjort sina förpliktelser, till vilka medlemmen förbundigt sig till genom att bli medlem i föreningen eller att med sitt förfarande inom föreningen eller utom föreningen ansenligt skadat släktföreningen.

5. Medlemsavgift 

 Medlemsavgiften för både ordinarie och understödande medlemmar fastställs av årsmötet

Föreningens styrelse kan bevilja befrielse från medlemsavgifter p.g.a. hög ålder, sjukdom eller annan motsvarande orsak som medför nedsatt betalningsförmåga.

6. Styrelsen

släktföreningens äranden sköts av föreningens styrelse, som består av i årsmötet valda föreningens starššoi (ålderman), samt minst tre (3) och högst åtta (8) andra medlemmar, samt minst två (2) och högst tre (3) suppleanter. Styrelsen väljer bland sig en vice ordförande, som kallas föreningens vice starššoi.

Mandatperioden för styrelsen är perioden mellan årsmöten. Styrelsen väljer bland sig eller utanför en sekreterare till föreningen, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder efter ordförandes eller då han är förhindrad, vice ordförandes kallelse när de anser det behövligt eller när minst två (2) styrelsemedlemmar begärt det.

Styrelsen har beslutanderätt när minst hälften av dess medlemmar, medräknat ordförande och viceordförande är på plats. Beslutet fattas genom enkel majoritet av röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, vid val avgör lotten. Vid styrelsemöten skall protokoll föras.

7. Firmateckning

släktföreningens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande gemensamt, eller endera tillsammans med sekreteraren eller kassören

8. Revisorer

föreningen har en ordinarie revisor och en vice revisor, vilka vals av årsmötet. verksamhetsperioden för revisorerna är perioden mellan årsmöten.

9. Räkenskapsår och revisionen

räkenskapsåret för släktföreningen är ett kalenderår och verksamhetsperioden är perioden mellan årsmöten bokslutet med tillhörande dokument och styrelsens årsberättelse bör vara till handa till revisorn för granskning senast en månad innan föreningens årsmöte

revisorn bör ge ett skriftligt utlåtande om konton och överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet 

10. Sammankallandet av möten

styrelsen sammankallar föreningens möten. Sammankallelsen av mötet bör ske tidigast en månad och senast sju (7) dagar före mötet genom att skicka en skriftlig kallelse till varje medlem.

11. Föreningens möten

föreningens årsmöte hålls senast var tredje år på den av styrelsen utpekade dagen i april - september. extra möten hålls då föreningens möte så bestämmer eller när styrelsen anser att det finns orsak till detta eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar med rösträtt kräver detta skriftligt av en speciellt anmäld orsak. Mötet bör hållas inom 30 dagar från fordran.

I föreningens möten har varje ordinarie medlem, som betalat sin medlemsavgift året innan, samt ständiga och hedersmedlemmar rösträtt och var och en med rösträtt har en (1) röst. Beslut i föreningen fattas, om inget annat utses i dessa stadgar,

1. då åsikten understöds av mer än hälften av de givna rösterna 

2. om rösterna fördelas jämt, den åsikt som ordförande tillkännager sig understöda

3. då föreningens stadgar ändras, föreningen upplöses eller i ärenden som berör överlåtandet av huvuddelen av föreningens egendom, den åsikt som stöds av tre fjärdedelar av givna röster. 

12. Årsmötet

i föreningens årsmöte behandlas följande:

1. Mötet öppnas 

2. val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare. 

3. fastställandet av mötets laglighet och beslutförhet. 

4. fastställandet av föredragningslistan 

5. presentation av föreningens bokslut, styrelsens årsberättelse och revisorernas utlåtande om tiden mellan årsmöten. 

6. fastställning av bokslutet och ansvarsfrihet för styrelsen och andra bokföringsskyldiga 

7. fastställande av verksamhetsplan, samt behandling av budget samt fastställande av medlemsavgifter och avgift för ständiga medlemmar för det kommande verksamhetsåret. 

8. val av föreningens ordförande , samt andra medlemmar och suppleanter. 

9. val av revisor och en suppleant för följande koncessionsperiod. 

10. behandling av andra i sammankallelsen nämnda äranden

ifall förningens medlem vill få något ärande behandlat i årsmötet, bör medlemmen meddela det skriftligt till styrelsen i god tid, så att ärendet kan inläggas i sammankallelsen.

13. Stadgeändring eller upplösning av släktföreningen

beslutet om stadgeändringar och om upplösningen av släktföreningen bör tas i föreningens möte med majoriteten tre fjärdedelar (3/4) av antalet angivna röster. Stadgeändringar och upplösning av släktföreningen bör nämnas i sammankallelsen till mötet. Då släktföreningen upplöses eller avskaffas, fastställer föreningens möte sättet på vilket föreningens tillgångar används i ett till föreningens verksamhet nära sammanhörande ändamåls befrämjande. Föreningens arkiv bör överlämnas till Sukuseurojen Keskusliitto, dess efterträdare eller till Finska Riksarkivet enligt beslutet från föreningens möte.

Godkänt i föreningens grundläggande möte i Imatra 05.10.2003. 

Fastställt i Patent- och registerstyrelsen i Helsingfors 15.01.2004.

Stadgeändring (§ 3 och 5) 12.08.2006 i Karhula.